மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Follow by Email

புதன், 25 ஏப்ரல், 2012

ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அற்புதம் படங்களில்

ஏதாவது ஒரு GOOGLE IMAGE உள்ள பக்கத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் .
அந்த பக்கத்துக்கு சென்று ADDRESS BAR-ல் கீழ் வரும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஐ
PASTE & GO கொடுங்கள் .பிறகு நடப்பதை பாருங்கள் .அந்த பக்கத்தில்
உள்ளபடங்கள் எல்லாம் அந்த பக்கத்திலேயே பறக்க ஆரம்பிக்கும்
.javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24;
x4=300; y4=200; x5=300; y5=200;
DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function
A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i].style; DIS.position='absolute';
DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px";
DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5);
void(0);